Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
Alvi geeft u deskundige, professionele en praktische ondersteuning.
Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
 

Nieuws

Geen aanwijzingen voor onevenredige marges in voedselketens

Uit onderzoek van LEI Wageningen UR samen met de Universiteit Utrecht in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt niet dat bepaalde schakels in de ketens van aardappel, appel, brood, ei, komkommer, paprika, pluimveevlees en uien onevenredig veel winst boeken. Ook zijn er geen doorslaggevende bewijzen voor de stelling dat het zwaartepunt van agrifoodketens richting supermarkt verschuift. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief bij het rapport aan de Tweede Kamer.
Het rapport probeert een beter inzicht te geven in de prijsvorming in de gehele bedrijfskolom met betrekking tot de acht genoemde producten in de periode 2011-2013. Tevens wordt er getracht een verklaring te geven voor de bestaande verschillen in gehanteerde prijzen tussen de verschillende schakels. Verder is er gekeken naar de rol die prijsnoteringen spelen bij prijsvorming in de agrarische sector. De resultaten van het huidige onderzoek verschillen niet fundamenteel met die uit een rapport van 2009.

Prijsontwikkeling
Uit het onderzoek is gebleken dat in de periode 2011-2013 de onderzochte producten voor consumenten geen stijgende trend vertonen in prijs. Uitzondering hierop is brood, waarvan de prijs licht gestegen is. Ook bij appels liggen de prijzen hoger in 2013 dan in 2011, maar hier lijkt geen sprake te zijn van een trend.

Prijsvorming in de keten
Voor producten als komkommer, paprika, appels en aardappelen blijken supermarkten de jaarlijks cyclische prijsontwikkelingen in de rest van de keten te volgen. Bij kipfilet, eieren en uien lijkt dit in mindere mate het geval te zijn.

Marges in de voedselketen
De bruto marges (de verkoop minus inkoopprijs, gedeeld door de consumentenprijs) laten een sterke variatie zien. Zo varieert de bruto marge voor supermarkten van 16% bij 1 kilogram kipfilet tot 68% bij uien en appels. De betekenis van de bruto marge is echter beperkt, omdat het geen inzicht geeft in de toegevoegde waarde die door een bepaalde schakel aan het product wordt toegevoegd en welke kosten worden gemaakt door die schakel. Omdat veel bedrijven niet in staat zijn om de gemaakte kosten aan een specifiek product toe te wijzen is er in het onderzoek gekeken naar de kosten en het inkomen uit normale bedrijfsvoering (nettomarge) voor de verschillende schakels in de keten.

Winsten
Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde winsten per schakel van de keten kleiner zijn dan 3% ten opzichte van de gerealiseerde omzet tussen 2011 en 2013. Ondanks het feit dat de nettomarges op bedrijfsniveau zijn vastgesteld, lijkt er geen sprake te zijn van bepaalde schakels in de keten die onevenredig veel winst boeken. Over de ontwikkeling van de marges binnen de keten kan door de gekozen korte tijdsperiode geen uitspraak gedaan worden.

Prijsnoteringen
Voor de producten varkensvlees, paprika en aardappel zijn openbare prijsnoteringen onderzocht. Op basis van het aantal aanbieders en vragers, de prijsschommelingen in de markt, de totstandkoming van prijsnoteringen en het effect van de prijsnotering op de prijsvorming is bepaald of er problemen te verwachten zijn met de mededingingswet. Ondanks dat er nog enkele vraagtekens staan ten aanzien van de wijze waarop de prijsnoteringen tot stand komen, is de conclusie van de onderzoekers dat er geen overtreding van artikel 6 van de mededingingswet plaats gevonden heeft.

Zie voor meer informatie het rapport Prijsvorming van voedsel op de site van het ministerie van Economische Zaken.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 18/12/14

Diensten

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiƫle middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.
 

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.
 

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.